Colofon

BYOK GmbH
Industriestrasse 17
D 25462 Rellingen

Telefoon +49 (0 4101 5999 0
Telefax +49 (0)4101 5999 55
E-Mail: info@byok.lighting

Directie: Kai Byok, Pinneberg HRB 4910,
Umsatzsteuer-ID DE183488948, Steuernummer 1829617466

Auteursrechtelijke bescherming: de lay-out van de website, de gebruikte afbeeldingen en Diagrammen zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor het gebruik van deze inhouden en het doorgeven ervan aan derden is de schriftelijke toestemming nodig van BYOK. Alle rechten voorbehouden.

Algemene leverings- en handelsvoorwaarden

BYOK GmbH / 07-2015

§ 1 Deze leveringsvoorwaarden regelen het gehele handelsverkeer tussen BYOK GmbH en de besteller. In het bijzonder zullen de algemene voorwaarden van de besteller geen onderdeel van de overeenkomst uitmaken, ongeacht of die voorwaarden ten opzichte van deze leveringsvoorwaarden afwijkende of aanvullende voorschriften bevatten.

 

§ 2 1. De omvang van de order en de desbetreffende voorwaarden blijken uitsluitend uit de schriftelijke orderbevestiging van BYOK GmbH. De offertes van BYOK GmbH zijn in principe vrijblijvend.  Ook indien BYOK GmbH bij wijze van uitzondering een bindende schriftelijke offerte uitbrengt en deze binnen de gestelde termijn door de besteller wordt aangenomen, is de schriftelijke orderbevestiging van BYOK GmbH doorslaggevend, tenzij de besteller deze binnen 4 werkdagen na ontvangst ervan heeft weersproken.     2. BYOK GmbH heeft het recht wijzigingen aan te brengen aan de constructie of fabricage van de producten, voor zover dit met inachtneming van de belangen van KBFORM GmbH in redelijkheid van de besteller kan worden gevergd. Maatgevend voor de redelijkheid zijn zijdens de besteller de uitwerkingen ervan op de waarde en de functionaliteit van de producten en zijdens BYOK GmbH technische en in het bijzonder productietechnische vereisten.     3. De bij de offerte bijgevoegde bescheiden, zoals bijv. afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsaanduidingen, zijn alleen doorslaggevend, voor zover deze uitdrukkelijk als bindend worden aangemerkt.

 

§ 3 1. De besteller is verplicht om voor het gebruik van de geleverde producten zich op de hoogte te stellen van belangrijke technische voorschriften. BYOK GmbH heeft dienaangaande geen informatieplicht.     2. Voor zover het producten betreft waarvoor BYOK GmbH keuringscertificaten bezit, worden deze op verzoek geheel of ten dele aan de besteller ter beschikking gesteld. Voor de naleving van de in de keuringscertificaten opgelegde voorwaarden is de besteller zelf verantwoordelijk. Aansprakelijkheid van de BYOK GmbH is in zoverre uitgesloten.

 

§ 4 1. Informatie omtrent de levertermijn is niet-bindend, tenzij deze bij wijze van uitzondering schriftelijk en bindend is toegezegd.  2. Indien de levertermijn bij wijze van uitzondering bindend is overeengekomen, begint deze op de dag van de orderbevestiging. Het begin wordt echter opgeschort, zolang nog niet alle details van de order zijn geregeld of nog niet aan alle leveringsvoorwaarden is voldaan, met name ingeval de besteller de eventueel overeengekomen aanbetaling nog niet heeft verricht. BYOK GmbH is alleen dan aan de levertermijn gebonden, indien de besteller van zijn kant zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst is nagekomen. De termijn geldt als nageleefd, wanneer de producten voor afloop ervan zijn verzonden of aan de besteller is meegedeeld dat de producten verzendklaar zijn.     3. De levertermijn begint voorts eerst te lopen, nadat alle openstaande vorderingen van BYOK GmbH jegens de besteller zijn voldaan en BYOK GmbH deze voldoening nadrukkelijk heeft verlangd.     4. Indien BYOK GmbH door overmacht wordt gehinderd te leveren, wordt de levertermijn zonder meer verlengd voor de duur van de overmacht veroorzakende omstandigheid plus een redelijke aanlooptijd. Aan overmacht worden onvoorzienbare en niet aan BYOK GmbH toerekenbare omstandigheden die voor BYOK GmbH de levering in onredelijke mate bemoeilijken of onmogelijk maken, gelijk gesteld. Hieronder vallen bijvoorbeeld vertraging in de aanlevering door de eigen leveranciers, collectieve acties bij arbeidsconflicten, overheidsmaatregelen, tekort aan grondstoffen of energie, wezenlijke bedrijfsstoringen, ernstige transportstoringen en een rijverbod.     5. Indien deze omstandigheden meer dan vier maanden voortduren, heeft BYOK GmbH het recht om af te zien van de overeenkomst. Op verzoek van de besteller dient BYOK GmbH te verklaren of zij wil afzien van de overeenkomst of dat zij zal leveren binnen een door hem vast te leggen redelijke termijn  Schadevergoedingsaanspraken van de besteller zijn in zoverre uitgesloten.     6. Indien de overschrijding van de redelijke levertermijn toe te rekenen is aan BYOK GmbH, is zij eerst in verzuim, nadat de besteller haar een redelijke extra termijn voor nakoming van ten minste een maand heeft verleend en deze onbenut is verstreken. Aansluitend kan de besteller afzien van de overeenkomst. Schadevergoedingsaanspraken van de besteller zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zijdens BYOK GmbH.     7. BYOK GmbH is gerechtigd tot deelleveringen. Voor deelleveringen kan zij deelfacturen opmaken. 

 

§ 5 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering onder rembours.     2. De besteller dient die in de orderbevestiging en factuur genoemde prijs evenals de rembourskosten te betalen bij de aanlevering van de producten. Indien een verzending anders dan onder rembours is overeengekomen en voorts niets anders is bepaald, geschiedt de betaling contant, per order, per cheque of door middel van een bankoverschrijving.     3. Verrekenings- danwel  retentierechten komen de besteller alleen toe ten aanzien van vorderingen die niet worden betwist of bij gewijsde zijn vastgesteld.

 

§ 6 1. Indien de besteller de bestelde producten niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst neemt, heeft BYOK GmbH het recht om de producten op kosten en voor risico van de besteller op te slaan en betaling van de koopprijs te verlangen dan wel na afloop van een redelijke extra termijn de nakoming van de overeenkomst af te wijzen en schadevergoeding in plaats van nakoming te vorderen.

 

§ 7 1. De verpakking wordt bij een binnenlandse verkoop tegen kostprijs aan de besteller in rekening gebracht. De soort verpakking wordt door BYOK GmbH bepaald. Indien de besteller een speciale verpakking wenst, dient hij de meerkosten daarvan te dragen.     2. Schadevergoedingsaanspraken wegens een gebrekkige verpakking van de producten of wegens niet-naleving van verpakkingsinstructies zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van  opzet of grove nalatigheid zijdens BYOK GmbH.

 

§ 8 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de verzending op kosten en voor risico van de besteller. Dit geldt ook, ingeval BYOK GmbH zich bij wijze van uitzondering ertoe heeft verplicht de verzendkosten op zich te nemen. BYOK GmbH is niet aansprakelijk voor beschadigingen en het teloorgaan van producten. Zij heeft het recht een transportverzekering af te sluiten, maar is daartoe niet verplicht, ook niet voor leveringen naar het buitenland. De kosten voor een transportverzekering komen voor rekening van de besteller. Het risico gaat over op de besteller, zodra de bestelling de fabriek van BYOK GmbH heeft verlaten en ook dan wanneer deelleveringen plaatsvinden of BYOK GmbH nog meer prestaties zoals bijv. montagewerkzaamheden op zich heeft genomen. Indien de verzending om redenen die niet aan BYOK GmbH zijn toe te rekenen dan wel wegens gedragingen van de besteller vertraging oploopt, gaat het risico over op de besteller op het moment dat BYOK GmbH de besteller heeft ingelicht over het verzendklaar zijn van de producten.     2. Indien de besteller geen tegenstrijdige instructie heeft gegeven, bepaalt BYOK GmbH het transportmiddel, de transportroute en de transportverzekering, zonder ervoor in te staan dat de snelste of de voordeligste mogelijkheid wordt gewaarborgd.

 

§9 1. De geleverde producten blijven eigendom van BYOK GmbH tot het tijdstip dat de besteller alle opeisbare vorderingen heeft voldaan, die BYOK GmbH nu of in de toekomst jegens hem heeft. Ingeval van betaling door middel van een cheque geldt de vordering van BYOK GmbH pas als voldaan, op het moment dat het bedrag op de bankrekening van BYOK GmbH is bijgeschreven.      2. De besteller mag de producten, waarvan BYOK GmbH zich het eigendom heeft voorbehouden of waarvan aan BYOK GmbH het mede-eigendom toekomt, in het kader van een behoorlijk zakelijke verkeer vervreemden, tenzij hij een betalingsachterstand heeft of de betalingen heeft stopgezet. Het is hem niet toegestaan rechten ten aanzien van de producten over te dragen, in pand te geven, als zekerheid over te dragen of in het buitenland te vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BYOK GmbH. Vervreemdt de besteller producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, dan draagt hij reeds nu tot aan de kwijting van alle vorderingen van BYOK GmbH de hem op grond van deze vervreemding  toekomende rechten jegens zijn afnemers, alsmede alle bijkomende rechten, zekerheden en eigendomsvoorbehouden over aan BYOK GmbH. BYOK GmbH kan verlangen dat de besteller zijn afnemer op de hoogte stelt van de overdracht en alle inlichtingen en bescheiden die voor de inning noodzakelijk zijn aan BYOK GmbH overhandigt. Het is de besteller echter toegestaan om de aan BYOK GmbH overgedragen vorderingen te innen, zolang hij geen betalingsachterstand heeft of de betalingen heeft stopgezet. Indien de vorderingen van de besteller die voortvloeien uit de vervreemding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten van BYOK GmbH op een rekening-courant worden geplaatst, draagt de besteller reeds nu zijn aanspraak op betaling uit het betreffende c.q. erkende saldo over, en wel ter hoogte van de uit de vervreemding van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten voortvloeiende vorderingen van de BYOK GmbH. Indien BYOK GmbH slechts het mede-eigendom heeft van de vervreemde producten, geldt de vorenstaande overdracht slechts ter hoogte van de waarde van het mede-eigendom van de BYOK GmbH. Indien producten, waarvoor het eigendomsvoorbehoud van BYOK GmbH geldt of aan haar het mede-eigendom toekomt, samen met andere producten tegen een totaalprijs worden vervreemd, geldt de vorenstaande overdracht ter hoogte van de factuurwaarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten van de BYOK GmbH c.q. ter hoogte van de waarde van het mede-eigendom van BYOK GmbH. Ontvangt de besteller voor de vervreemding van de door BYOK GmbH onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten een cheque of wissel, dan draagt hij deze cheque of wissel reeds nu tot aan de kwijting van alle vorderingen van BYOK GmbH over aan BYOK GmbH. Hij is verplicht de cheque of wissel op zorgvuldig wijze voor de BYOK GmbH te bewaren.     3. Indien de waarde van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten samen met andere aan de BYOK GmbH verleende zekerheden meer dan 20% hoger is dan de vorderingen van de BYOK GmbH jegens de besteller, is BYOK GmbH in zoverre verplicht tot het vrijgeven van zekerheden naar eigen keuze, indien de besteller dit verlangt.     4. De besteller dient BYOK GmbH onverwijld in te lichten en te weerspreken, ingeval de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten of andere voorwerpen c.q. vorderingen ten aanzien waarvan aan BYOK GmbH rechten toekomen, door derden in beslag worden genomen of een andere benadeling ervan is te vrezen. Bij deze kennisgeving dienen de noodzakelijke bescheiden te worden bijgevoegd. Kosten die door dergelijke gevallen voor BYOK GmbH ontstaan, dient de besteller aan BYOK GmbH te vergoeden.

 

§ 10  Indien bij een levering naar het buitenland in het land van invoer voor de geldigheid van het in § 9 genoemde eigendomsvoorbehoud of de aldaar genoemde andere rechten van BYOK GmbH bijzondere juridische of praktische voorwaarden moeten worden nageleefd, dient de besteller BYOK GmbH hierop te attenderen en dergelijke maatregelen op zijn kosten te treffen. Indien het recht van het land van invoer een eigendomsvoorbehoud niet toelaat, maar wel toestaat dat de verkoper andere daarvoor geschikte rechten ten aanzien van het geleverde voorbehoudt, kan BYOK GmbH al deze rechten laten gelden. Voor zover hierdoor een gelijkwaardige zekerheidstelling van de aanspraken van BYOK GmbH jegens de besteller niet mogelijk wordt, is de besteller verplicht om op eigen kosten andere zekerheden aan BYOK GmbH te verschaffen. Voor buitenlandse orders geldt tevens de meest actuele Duitse versie van de Incoterms.

 

§ 11 Afwijkingen van de structuur, kleur en oppervlak van het gebruikte materiaal ten opzichte van het tentoongestelde stuk wegens vereisten die samenhangen met de serieproductie, blijven aan BYOK GmbH voorbehouden. Indien het product niet in de overeengekomen technische toestand kan worden geleverd, omdat BYOK GmbH na sluiting van de koopovereenkomst eenzijdig technische verbeteringen aan haar serieproductie heeft aangebracht, heeft BYOK GmbH het recht om de verbeterde versie te leveren.

 

§ 12 1. De besteller is verplicht om ook producten met minimale gebreken te in ontvangst te nemen, onverminderd zijn hierna te noemen garantie-aanspraken. Deze bepalingen gelden ook voor speciale fabricages.     2. Gebreken dient de besteller terstond, echter uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst schriftelijk kenbaar te maken. Doet hij dit niet, vervallen zijn aanspraken wegens zichtbare gebreken.     3. Ingeval van gebrekkige producten kan de besteller slechts verlangen dat de gebreken worden verholpen. BYOK GmbH heeft het recht om in plaats het verhelpen van het gebrek een product te leveren dat vrij is van gebreken. Ten behoeve van het herstel van het gebrek is de besteller verplicht om op verzoek de producten aan BYOK GmbH toe te zenden, de kosten daarvoor komen voor rekening van de besteller.     4. De besteller heeft echter het recht om van de overeenkomst af te zien dan wel mindering te verlangen ingeval het herstel niet slaagt of niet binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden, BYOK GmbH het herstel weigert of een vertraging van het herstel wordt veroorzaakt door verwijtbaar handelen van BYOK GmbH.     5. Ook bij een toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot herstel van de gebreken is de aanspraak op schadevergoeding, tevens voor schade die is ontstaan door de late uitvoering van herstelwerkzaamheden, uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zijdens BYOK GmbH.     6. Aansprakelijkheid ten aanzien van gevolgschade, te weten schade aan andere rechtsgoederen van de besteller, wegens gederfde winst etc. is uitgesloten, tenzij BYOK GmbH dwingend tevens voor gevolgschade dient op te komen. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade.    7. De aansprakelijkheid van BYOK GmbH ten aanzien van schadevergoeding wegens te late aanlevering of onmogelijkheid van nakoming is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zijdens BYOK GmbH. Ook in dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare schade.     8. Voor gebruikelijke slijtage en gebreken die worden veroorzaakt door gering onderhoud, opslag onder onbehoorlijke omstandigheden of niet vakkundige behandeling van de producten is BYOK GmbH niet aansprakelijk.    9. Voor zover uit andere leveringen aan de besteller door BYOK GmbH opeisbare vorderingen openstaan, is BYOK GmbH slechts tegen gelijktijdige nakoming van deze vorderingen verplicht tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

 

§ 13 Schadevergoedingsaanspraken van de besteller, ongeacht op welke rechtsgrond, met name op grond van onrechtmatige daad, productaansprakelijkheid, verkeerd advies, positieve tekortkoming, nalatigheid bij sluiting van de overeenkomst zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zijdens BYOK GmbH.

 

§ 14 Ingeval een levering door BYOK GmbH niet mogelijk is, kan de besteller afzien van de overeenkomst. Schadevergoedingsaanspraken van de besteller zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid zijdens BYOK GmbH.

 

§ 15 Het is de besteller niet toegestaan om wijzigingen aan de door BYOK GmbH geleverde producten aan te brengen c.q. te laten aanbrengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BYOK GmbH.

 

§ 16 Afwijkingen van deze leverings- en betalingsvoorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd. In geval van ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet aangetast. De partijen verplichten zich ertoe om de ongeldige bepaling door een andere economisch vergelijkbare bepaling te vervangen.

 

§ 17 Op de rechtsbetrekking tussen BYOK GmbH en de besteller is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

 

 § 18 Plaats van nakoming voor beide partijen is de vestigingsplaats van BYOK GmbH. Ten aanzien van alle geschillen tussen de leverancier en de besteller, ook ten aanzien van cheques en wissels, is de rechtbank van de vestigingsplaats van van BYOK GmbH bevoegd. BYOK GmbH is tevens gerechtigd een vordering in te dienen bij de rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de besteller.

BETALINGSCONDITIES

Licht+Werken | BYOK GMBH 07/2015

1. De eerste levering geschiedt bij vooruitbetaling waarbij een korting wordt gegeven ter hoogte van 3% van het factuurbedrag.

2. Bij volgende bestellingen wordt een betalingstermijn gehanteerd van 7 dagen met 2% betalingskorting en 21 dagen netto. In geval van een bankincasso wordt 4% korting op het factuurbedrag gegeven.

3. Bij bestellingen tot maximaal EUR 2.000,- netto worden vracht- en verpakkingskosten in rekening gebracht. Bij verzending aan particuliere klanten worden extra kosten ter hoogte van EUR 5,00 gerekend. Voor profiel bestellingen van minder dan 4 stuks brengen wij EUR 15,- extra verpakkingskosten in rekening. 

4. Bij LED producten zijn alle lampen inbegrepen.

5. Alle offertes zijn vrijblijvend. 

6. Gereclameerde serie lampen dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd. Originele verpakkingen worden voor een bedrag van EUR 20,- plus vrachtkosten op verzoek door ons toegestuurd.

7. Serieproducten kunnen binnen 3 maanden na levering in de ongeopende originele verpakking tegen een korting van 25% op de netto inkoopprijs worden teruggenomen en gecrediteerd. Het retourneren dient franco vracht voor K.B. Form GmbH  en met retourbon te geschieden.   

8. Speciale fabricages en elektrisch maatwerk worden niet teruggenomen. Storneren, ruilen of teruggave zonder dat er sprake is van gebreken waarvoor BYOK aansprakelijk is, wordt uitgesloten. 

9. De levering van onze producten en het afgeven van offertes hiervoor in landen buiten de EU - ook via derden - behoeven onze schriftelijke toestemming.

BETALINGSCONDITIES

Licht+Wonen | BYOK GMBH 07/2015                  

1. De eerste levering geschiedt bij vooruitbetaling waarbij een korting wordt gegeven ter hoogte van 3% van het factuurbedrag.

2. Bij volgende bestellingen wordt een betalingstermijn gehanteerd van 7 dagen met 2% betalingskorting en 21 dagen netto. In geval van een bankincasso wordt 4%
korting op het factuurbedrag gegeven.

3. Per order wordt EUR 12,50 voor vracht-/transportkosten gerekend. Bij verzending aan particuliere klanten worden extra kosten ter hoogte van EUR 5,00 in rekening gebracht.  Bij bestellingen uit EU-landen, echter buiten de Bondsrepubliek Duitsland, wordt EUR 25,- voor vracht-/transportkosten berekend.  Bij bestellingen van meer dan EUR 1.250,- per order worden de goederen franco vracht geleverd. Dit geldt ook voor de levering van vervangende onderdelen.

4. Bij LED producten zijn alle lampen inbegrepen.

5. Alle offertes zijn vrijblijvend. 

6. Gereclameerde lampen dienen in de originele verpakking samen met het keuringscertificaat te worden teruggestuurd, zo niet, komt de garantie te vervallen. Originele verpakkingen worden voor een bedrag van EUR 10,- plus vrachtkosten op verzoek door ons toegestuurd.

7. Serieproducten kunnen binnen 3 maanden na levering in de ongeopende originele verpakking tegen een korting van 25% op de netto inkoopwaarde worden teruggenomen en gecrediteerd. Het retourneren dient franco vracht voor BYOK GmbH  en met retourbon te geschieden.

8. Speciale fabricages en elektrisch maatwerk worden niet teruggenomen. Storneren, ruilen of teruggave zonder dat er sprake is van gebreken waarvoor BYOK aansprakelijk is, wordt uitgesloten.

9. De levering van onze producten en het afgeven van offertes hiervoor in landen buiten de EU - ook via derden - behoeven onze schriftelijke toestemming.