Odcisk

BYOK GmbH
Industriestrasse 17
D 25462 Rellingen

Telefon +49 (0 4101 5999 0
Telefax +49 (0)4101 5999 55
E-Mail: info@byok.lighting

Geschäftsführer: Kai Byok, Pinneberg HRB 4910,
Umsatzsteuer-ID DE183488948, Steuernummer 1829617466

Urheberrechtlicher Hinweis: Das Layout der Webseite, die verwendeten Bilder, Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung dieser Inhalte und die Weitergabe an Dritte bedarf dem schriftlichen Einverständnis der BYOK GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Ogólne warunki dostawy i ogólne warunki handlowe

BYOK GmbH | 07.2015

§1          Niniejsze warunki dostawy regulują całość stosunków handlowych pomiędzy BYOK GmbH a Zamawiającym. W szczególności Ogólne Warunki Handlowe Zamawiającego nie będą częścią umowy, i to niezależnie od tego, czy zawierają postanowienia odbiegające od postanowień niniejszych warunków dostawy lub uzupełniające niniejsze warunki dostawy.

§2          1. Zakres i warunki zamówienia wynikają wyłącznie z treści pisemnego potwierdzenia zamówienia przez spółkę BYOK GmbH. Oferty BYOK GmbH są z reguły niewiążące. Jeżeli BYOK GmbH złożyła w wyjątkowym przypadku ofertę wiążącą, na piśmie i ta oferta została przyjęta przez Zamawiającego w terminie, obowiązuje mimo to pisemne potwierdzenie zamówienia przez BYOK GmbH, chyba że, Zamawiający złożył sprzeciw w ciągu 4 dni roboczych po otrzymaniu.   2. Spółka BYOK GmbH jest uprawniona do zmian w zakresie konstrukcji lub produkcji towaru, o ile z uwzględnieniem interesów BYOK GmbH można tego od Zamawiającego wymagać. Kryterium wymagalności w stosunku do Zamawiającego jest wpływ na wartość i sprawność towaru, a w stosunku do BYOK GmbH okoliczności techniczne, a w szczególności produkcyjno-techniczne.   3. Dokumentacja załączona do oferty, jak np. ilustracje, rysunki, dane dotyczące wymiarów i ciężarów, są tylko w tym wypadku miarodajne, o ile zostały jednoznacznie określone jako wiążące.

§3          1. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania się przed użyciem dostarczonego towaru o miarodajnych przepisach technicznych. Spółka BYOK GmbH nie jest zobowiązana do informowania Zamawiającego w tym zakresie.   2. O ile dostawa dotyczy towaru, dla którego BYOK GmbH dysponuje certyfikatami weryfikacji (zaświadczeniami z badań), zostaną one udostępnione Zamawiającemu na jego żądanie w całości lub częściowo. Zamawiający jest we własnym zakresie odpowiedzialny za przestrzeganie wymagań zawartych w certyfikatach weryfikacji. Odpowiedzialność BYOK GmbH jest w tym zakresie wykluczona.

§4          1. Dane dotyczące terminu dostawy nie są wiążące, o ile wyjątkowo termin dostawy nie został przyrzeczony na piśmie i w sposób wiążący. 2. Jeżeli w drodze wyjątku został uzgodniony wiążący termin dostawy, bieg tego terminu rozpoczyna się z dniem potwierdzenia zamówienia. Początek tego terminu jest jednak przesunięty, dopóki nie zostały jeszcze ustalone wszystkie szczegóły zamówienia i nie zostały jeszcze spełnione wszystkie warunki dostawy, a w szczególności w tym wypadku, gdy Zamawiający jeszcze nie dokonał ewentualnie uzgodnionej zapłaty zaliczki. Spółka BYOK GmbH jest związana terminem dostawy tylko w tym wypadku, jeżeli Zamawiający ze swojej strony spełnił w całości swoje zobowiązania wynikające z umowy. Termin dostawy jest zachowany, gdy towar zostanie odesłany do czasu upływu terminu dostawy lub jeżeli Zamawiający zostanie poinformowany o gotowości do wysyłki.   3. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się poza tym dopiero z chwilą spełnienia wszystkich wymagalnych roszczeń spółki BYOK GmbH wobec Zamawiającego, jeżeli BYOK GmbH jednoznacznie zarząda spełnienia zobowiązań.   4. Jeżeli wykonanie dostawy będzie dla BYOK GmbH niemożliwe wskutek działania siły wyższej, termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania oddziaływania siły wyższej z doliczeniem odpowiedniego czasu rozruchu działalności, bez konieczności spełnienia dalszych warunków. Na równi z oddziaływaniem siły wyższej stoją okoliczności nieprzewidywalne oraz takie, za które BYOK GmbH nie ponosi odpowiedzialności, które w istotny sposób utrudniają lub uniemożliwiają BYOK GmbH dokonanie dostawy. Przykładem wyżej opisanych okoliczności są opóźnienia dostaw występujące po stronie przewidzianych poddostawców, spory pracownicze, działania organów administracyjnych, brak surowców lub energii, istotne zakłócenia trybu pracy przedsiębiorstwa i awarie, poważne zakłócenia transportowe i zakazy ruchu.   5. Jeżeli powyżej opisane okoliczności trwają dłużej niż cztery miesiące, BYOK GmbH przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Na żądanie Zamawiającego BYOK GmbH musi oświadczyć, czy odstępuje od umowy lub dokona dostawy w odpowiednim terminie określonym przez Zamawiającego. Roszczenia Zamawiającego z tytułu odszkodowania są w tym zakresie wykluczone.   6. Jeżeli odpowiedzialność za przekroczenie odpowiedniego terminu leży po stronie BYOK GmbH, dopuści się ona zwłoki dopiero wtedy, gdy Zamawiający wyznaczył jej odpowiedni termin dodatkowy, który musi wynosić co najmniej jeden miesiąc, i ten termin upłynął bezowocnie. Następnie Zamawiający może od umowy odstąpić. Roszczenia Zamawiającego z tytułu odszkodowania są wykluczone, chyba że BYOK GmbH będzie odpowiedzialna za działanie z zamiarem lub rażącym niedbalstwem.   7. Spółka BYOK GmbH jest uprawniona także do dokonywania dostaw częściowych. BYOK GmbH może wystawiać za dostawy częściowe faktury częściowe.

§5          1. Dostawa następuje, o ile nie uzgodniono inaczej, z pobraniem płatności przy odbiorze.   2. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny podanej w potwierdzeniu zamówienia i w fakturze przy odbiorze dostarczonego towaru z doliczeniem opłaty z tytułu zapłaty za pobraniem. Jeżeli uzgodniono inny sposób przesyłki niż za pobraniem, zapłata może nastąpić tylko gotówką, za pomocą czeku imiennego lub przelewem bankowym, o ile nie uzgodniono nic innego.   3. Prawo do potrącenia i do retencji przysługuje Zamawiającemu tylko odnośnie roszczeń, które są bezsporne lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.

§6          1. Jeżeli Zamawiający nie odbierze zamówionego towaru w uzgodnionym terminie, BYOK GmbH będzie uprawniona do magazynowania towaru na koszty i ryzyko Zamawiającego i ma prawo żądać od Zamawiającego zapłaty ceny sprzedaży lub odmówić po upływie odpowiedniego terminu dodatkowego wykonania umowy i żądać odszkodowania zamiast świadczenia.

§7          1. Koszty opakowania będą naliczone Zamawiającemu w przypadku sprzedaży krajowej po cenie kosztów własnych. Rodzaj opakowania określa BYOK GmbH. Zamawiający ponosi dodatkowe koszty związane z opakowaniem, jeżeli życzy sobie szczególnego opakowania.   2. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu wadliwego opakowania towaru lub z tytułu instrukcji opakowania są wykluczone, chyba że, spółka BYOK GmbH będzie odpowiedzialna za działanie z zamiarem lub rażącym niedbalstwem.

§8          1. Wysyłka następuje, o ile nie uzgodniono inaczej, na koszt i ryzyko Zamawiającego. Obowiązuje to nawet w tym wypadku, jeżeli spółka BYOK GmbH zobowiązała się w drodze wyjątku do ponoszenia kosztów. BYOK GmbH nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru. BYOK GmbH jest uprawniona ale nie zobowiązana do zawarcia ubezpieczenia transportowego; obowiązuje to także w przypadku dostaw za granicę. Koszty ubezpieczenia transportowego ponosi Zamawiający. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego w tej chwili, gdy przedmiot dostawy opuścił zakład BYOK GmbH, także w wypadku dostaw częściowych lub jeżeli BYOK GmbH przejęła także wykonanie innych świadczeń, jak np. świadczenia montażowe. Jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn, za które BYOK GmbH nie ponosi odpowiedzialności lub z powodu zachowania się Zamawiającego, ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą zawiadomienia Zamawiającego przez BYOK GmbH o gotowości do wysyłki towaru do Zamawiającego.   2. Jeżeli Zamawiający nie wyda innego polecenia, BYOK GmbH określa środek transportu, trasę transportu i ubezpieczenie transportowe bez obowiązku do udowodnienia, że zapewniona będzie najszybsza lub pod względem kosztów najbardziej korzystna możliwość transportu.

§9           1. Dostarczony towar pozostaje własnością spółki BYOK GmbH, do czasu zapłaty wszelkich wymagalnych roszczeń, przysługujących BYOK GmbH w chwili obecnej oraz w przyszłości. W wypadku dokonania zapłaty czekiem spełnienie roszczenia BYOK GmbH następuje dopiero wtedy, gdy kwota płatności zostanie zapisana na rachunku bankowym BYOK GmbH.   2. Zamawiający może zbyć towar, wobec którego BYOK GmbH zastrzegła sobie prawo własności lub wobec którego BYOK GmbH przysługuje prawo własności, w ramach transakcji handlowej zgodnej z przepisami prawa, chyba że Zamawiający dopuścił się zwłoki lub wstrzymał dokonywanie płatności. Zamawiający nie może przenosić praw związanych z towarem bez uprzedniej pisemnej zgody BYOK GmbH, ustanowić zastawu na tym towarze, przewłaszczyć towaru na zabezpieczenie lub zbyć towar za granicę. W razie zbycia towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności przez Zamawiającego, Zamawiający przenosi już teraz do czasu zapłaty wszelkich roszczeń spółki BYOK GmbH prawa przysługujące mu z tytułu zbycia wobec swoich odbiorców łącznie z prawami ubocznymi, zabezpieczeniami i zastrzeżeniami prawa własności na BYOK GmbH. Spółka BYOK GmbH może żądać, że Zamawiający poinformuje swojego odbiorcę o tej cesji i przekaże BYOK GmbH wszelkie informacje i dokumenty, które są niezbędne do windykacji. Zamawiający może jednak ściągnąć roszczenia, które odstąpił BYOK GmbH, dopóki nie dopuścił się zwłoki lub wstrzymał płatności. Jeżeli roszczenia przysługujące Zamawiającemu z tytułu odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności zostaną zapisane na koncie bieżącym BYOK GmbH, Zamawiający odstępuje spółce BYOK GmbH już teraz swoje roszczenie o zapłatę z odpowiedniego lub uznanego salda w tej wysokości, w której zawarte są w tym roszczenia spółki BYOK GmbH z tytułu zbycia towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności. Jeżeli odnośnie zbytego towaru spółce BYOK GmbH przysługuje tylko prawo współwłasności, cesja, o której jest mowa powyżej, jest ważna tylko w wysokości wartości współwłasności spółki BYOK GmbH. Jeżeli towar, odnośnie którego spółka BYOK GmbH zastrzegła sobie prawo własności lub odnośnie którego spółce BYOK GmbH przysługuje prawo współwłasności, zostanie zbyty razem z innymi towarami za cenę ogólną, cesja, o której jest mowa powyżej, jest ważna w wysokości wartości faktury dotyczącej towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności spółki BYOK GmbH wzgl. w wysokości wartości współwłasności spółki BYOK GmbH. Jeżeli Zamawiający z tytułu zbycia towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności spółki BYOK GmbH otrzyma czek lub weksel, przewłaszcza on ten czek lub weksel spółce BYOK GmbH już teraz do czasu zapłaty wszelkich roszczeń spółki BYOK GmbH. Zamawiający zobowiązuje się do starannego przechowywania tego czeku lub weksla na rzecz spóki BYOK GmbH.   3. Jeżeli wartość towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności razem z innymi zabezpieczeniami udzielonymi spółce BYOK GmbH przekracza roszczenia BYOK GmbH wobec Zamawiającego o więcej niż 20 %, spółka BYOK GmbH będzie zobowiązana do zwolnienia zabezpieczeń w tym zakresie według własnego wyboru, jeżeli Zamawiający tego zażąda.   4. Zamawiający powinien zawiadomić spółkę BYOK GmbH niezwłocznie i oświadczyć sprzeciw, jeżeli towar objęty zastrzeżeniem prawa własności albo inne przedmioty lub roszczenia, odnośnie których spółce BYOK GmbH przysługują prawa, zostaną objęte zastawem ze strony osób trzecich lub należy obawiać się innych uszczerbków. Do zawiadomienia należy załączyć niezbędne dokumenty. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić spółce BYOK GmbH koszty, które spółka BYOK GmbH poniosła wskutek takich wydarzeń.

§10       Jeżeli w związku z dostawą za granicę w kraju wwozu dla skuteczności zastrzeżenia prawa własności, o którym jest mowa w § 9 powyżej, lub określonych w tym postanowieniu innych praw spółki BYOK GmbH konieczne jest spełnienie szczególnych wymagań prawnych lub faktycznych, Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania spółki BYOK GmbH o tym i realizacji odpowiednich działań na własne koszty. Jeżeli prawo państwa wwozu nie dopuszcza zastrzeżenia prawa własności, zezwala jednak sprzedawcy na zastrzeżenie sobie innych odpowiednich praw na przedmiocie dostawy, spółka BYOK GmbH będzie mogła wykonywać wszystkie prawa tego rodzaju. O ile równowartościowe zabezpieczenie roszczeń przysługujących spółce BYOK GmbH wobec Zamawiającego nie może być przez to osiągnięte, Zamawiający jest zobowiązany udzielić spółce BYOK GmbH innych zabezpieczeń na własne koszty. W wypadku zleceń zagranicznych obowiązują dodatkowo międzynarodowe reguły handlu Incoterms w najnowszej wersji, w języku niemieckim.

§11       Odchylenia w zakresie struktury, koloru i powierzchni zastosowanych materiałów w stosunku do produktu wystawionego, które wynikają z konieczności związanych z produkcją seryjną, są dla spółki BYOK GmbH zastrzeżone. Jeżeli dostarczenie towaru w stanie technicznym zaoferowanym przy zawarciu umowy nie jest możliwe ze względu na jednostronne wprowadzenie ulepszeń technicznych przez BYOK GmbH w swojej produkcji seryjnej po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, spółka BYOK GmbH będzie uprawniona dostarczyć wersję ulepszoną.

§12       1. Zamawiający jest zobowiązany odebrać towar także w tym wypadku, jeżeli towar ma drobne wady, bez uszczerbku dla przysługujących mu niżej wymienionych roszczeń z tytułu rękojmi. Te przepisy obowiązują także dla wykonań specjalnych.   2. Zamawiający jest zobowiązany do reklamowania wad w formie pisemnej niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po przekazaniu. W innym wypadku Zamawiający utraci przysługujące mu roszczenia z tytułu wad widocznych.   3. W przypadku wad towaru Zamawiający może żądać tylko usunięcia wad. Zamiast usunięcia wad spółka BYOK GmbH ma prawo dostarczyć towar bez wad. W celu usunięcia wad Zamawiający jest zobowiązany, przesłać towar spółce BYOK GmbH na życzenie, koszty związane z przesyłką ponosi Zamawiający.   4. Zamawiający jest jednak uprawniony odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny kupna ze względu na wady, jeżeli poprawienie nie powiodło się, wykonanie poprawki nie udało się dostawcy w odpowiednim czasie, spółka BYOK GmbH odmawia wykonania poprawki lub jeżeli BYOK GmbH opóźnia wykonanie poprawki w sposób zawiniony.   5. Także w przypadku zawinionego naruszenia obowiązku do usunięcia wad roszczenie odszkodowawcze, w tym także z tytułu szkody, która powstała wskutek późnego usunięcia wady, jest wykluczone, chyba że spółka BYOK GmbH będzie odpowiedzialna za działanie z zamiarem lub rażącym niedbalstwem.   6. Odpowiedzialność za dalsze szkody, to znaczy szkody na innych dobrach prawnych Zamawiającego z tytułu utraconego zysku itd., jest wykluczona, o ile spółka BYOK GmbH nie ponosi bezwzględnej odpowiedzialności także za dalsze szkody. W tych wypadkach odpowiedzialność jest ograniczona do rekompensaty szkody, która była przewidywalna.  7. Odpowiedzialność spółki BYOK GmbH za odszkodowanie z tytułu opóźnienia świadczenia lub niemożliwości wykonania świadczenia jest wykluczona, chyba że spółka BYOK GmbH będzie odpowiedzialna za działanie z zamiarem lub rażącym niedbalstwem. W tych wypadkach odpowiedzialność jest poza tym ograniczona do rekompensaty szkody, która była przewidywalna.   8. BYOK GmbH nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie i wady, które powstały w wyniku braku pielęgnacji, przechowywanie w nieprawidłowych warunkach lub nieprawidłowe obchodzenia się z towarem.   9. O ile istnieją jeszcze wymagalne roszczenia spółki BYOK GmbH z tytułu innych dostaw do Zamawiającego BYOK GmbH jest zobowiązana do wykonania poprawek tylko "z ręki do ręki" za spełnieniem tych roszczeń.

§13       Roszczenia odszkodowawcze Zamawiającego, niezależnie od ich podstawy prawnej, a w szczególności z tytułu czynu zabronionego, odpowiedzialności producenta, fałszywej informacji, naruszenia obowiązków ubocznych przy wykonywaniu umowy , zawinienia przy zawarciu umowy są wykluczone, chyba że spółka BYOK GmbH będzie odpowiedzialna za działanie z zamiarem lub rażącym niedbalstwem.

§14       Jeżyli wykonanie dostawy jest dla BYOK GmbH niemożliwe, Zamawiający może odstąpić od umowy. Roszczenia Zamawiającego z tytułu odszkodowania są wykluczone, chyba że spółka BYOK GmbH będzie odpowiedzialna za działanie z zamiarem lub rażącym niedbalstwem.

§15       Wykonywanie zmian przez Zamawiającego lub zlecenie wykonania zmian na towarze dostarczonym przez BYOK GmbH bez uprzedniej pisemnej zgody spółki BYOK GmbH jest zabronione.

§16       Odstępstwa od niniejszych warunków dostawy i zapłaty wymagają formy pisemnej. W wypadku nieskuteczności poszczególnych uregulowań niniejszych warunków umowy pozostałe regulacje nie będą przez tą nieskuteczność naruszone. Strony umowy zobowiązują się zastąpić regulację nieskuteczną inną, pod względem ekonomicznym podobną regulacją.

§17       Stosunki prawne pomiędzy spółką BYOK GmbH a Zamawiającym podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec.

§18       Miejscem wykonania zobowiązania dla świadczeń obu partnerów umowy jest miejsce siedziby BYOK GmbH. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów między Dostawcą i Zamawiającym, także sporów związanych z czekami i wekslami jest sąd właściwy dla siedziby spółki BYOK GmbH. BYOK GmbH jest także uprawniona do wniesienia pozwu w miejscu zamieszkania wzgl. siedziby przedsiębiorstwa Zamawiającego.

WARUNKI ZAPŁATY

światło i praca | BYOK GMBH 07.2015

1. Pierwsza dostawa następuje za zapłatą z góry, przy czym udziela się rabatu w wysokości 3% od kwoty faktury.

2. Dalsze zamówienia są płatne w terminie 7 dni ze skontem w wysokości 2% i w terminie 21 dni w pełnej wysokości, bez potrąceń. W razie zapłaty przez obciążenie rachunku bankowego (polecenie zapłaty) udziela się skonta w wysokości 4 % 
od kwoty faktury.

3. Zamówienia do wartości towaru w wysokości EUR 2.000,00 netto będą wpisywane do faktury z doliczeniem kosztów przesyłki i opakowania. W wypadku przesyłek do klientów prywatnych naliczana będzie opłata dodatkowa w wysokości EUR 5,00. W wypadku zamówień profilowych w wielkości poniżej 4 sztuk naliczamy dodatkowo opłatę z tytułu opakowania w wysokości EUR 15,00.

4. W przypadku produktów LED zawarte są wszystkie lampy.

5. Wszystkie oferty są niewiążące.

6. Reklamowane seryjne oprawy oświetleniowe należy odesłać z powrotem w opakowaniu oryginalnym. Oryginalne opakowanie przesyłamy w razie potrzeby za dodatkową opłatą ryczałtową w wysokości EUR 20,00 z doliczeniem kosztów przewozu.

7. Produkty seryjne mogą być przyjęte z powrotem w ciągu 3 miesięcy od daty dostawy w nieotwartym opakowaniu oryginalnym z potrąceniem kwoty w wysokości 25 % od uzgodnionej ceny netto i zapisaniem na dobro rachunku. BYOK GmbH nie ponosi kosztów przesyłki zwrotnej, a do zwróconego towaru musi być dołączone zaświadczenie przesyłki zwrotnej.

8. Towary wykonane w ramach produkcji specjalnej i specjalne rozwiązania elektryczne nie będą przyjmowane z powrotem. Anulowanie zamówienia, wymiana wzgl. zwrot towaru bez wad, za które odpowiada BYOK są wykluczone.

9. Dostawa naszych produktów i składanie ofert dotyczących naszych produktów w krajach poza obszarem UE, także za pośrednictwem osób trzecich, wymaga naszej pisemnej zgody.

WARUNKI ZAPŁATY

światło i mieszkanie | BYOK GMBH 07.2015

1. Pierwsza dostawa następuje za zapłatą z góry, przy czym udziela się rabatu w wysokości 3% od kwoty faktury.

2. Dalsze zamówienia są płatne w terminie 7 dni ze skontem w wysokości 2% i w terminie 21 dni w pełnej wysokości, bez potrąceń. W razie zapłaty przez obciążenie rachunku bankowego (polecenie zapłaty) udziela się skonta w wysokości 4 % od kwoty faktury.

3. W wypadku każdego zamówienia naliczana będzie opłata z przesyłkę/ryczałtowa opłata za transport w wysokości EUR 12,50. W wypadku przesyłek do klientów prywatnych naliczana będzie opłata dodatkowa w wysokości EUR 5,00. W wypadku zamówień złożonych w krajach UE, jednak poza granicami Republiki Federalnej Niemiec, naliczana będzie opłata z przesyłkę/ryczałtowa opłata za transport w wysokości EUR 25,00. W wypadku zamówień o wartości powyżej EUR 1.250,00 za zlecenie towar będzie dostarczany bez naliczenia kosztów przesyłki. Dotyczy to także dostaw części zamiennych.

4. W przypadku produktów LED zawarte są wszystkie lampy.

5. Wszystkie oferty są niewiążące.

6. Reklamowane seryjne oprawy oświetleniowe należy odesłać z powrotem w opakowaniu oryginalnym razem z certyfikatem weryfikacji (zaświadczeniem z badań); w innym wypadku przepadają roszczenia z tytułu rękojmi. Oryginalne opakowanie przesyłamy w razie potrzeby za dodatkową opłatą ryczałtową w wysokości EUR 10,00 z doliczeniem kosztów przewozu.

7. Produkty seryjne mogą być przyjęte z powrotem w ciągu 3 miesięcy od daty dostawy w nieotwartym opakowaniu oryginalnym z potrąceniem kwoty w wysokości 25 % od wartości zakupu netto i zapisaniem na dobro rachunku. BYOK GmbH nie ponosi kosztów przesyłki zwrotnej, a do zwróconego towaru musi być dołączone zaświadczenie przesyłki zwrotnej.

8. Towary wykonane w ramach produkcji specjalnej i specjalne rozwiązania elektryczne nie będą przyjmowane z powrotem. Anulowanie zamówienia, wymiana wzgl. zwrot towaru bez wad, za które odpowiada BYOK są wykluczone.

9. Dostawa naszych produktów i składanie ofert dotyczących naszych produktów w krajach poza obszarem UE, także za pośrednictwem osób trzecich, wymaga naszej pisemnej zgody.